Posts

Featured Post

अंधेर नगरी.....

Image
कोरोनाविषाणूशीलढतानाआताअडीचमहिण्यापेक्षाअधिककाळलोटलाआहे. प्रशासकीययंत्रणेसमोरसर्वप्रकारच्यादैनंदिनकामकाजबाजुलाठेवूनकेवळकोरोनाशीलढाहेचएकमेवसुत्रहोते. अशावेळीराजकीयनेतृत्वानेकौशल्यदाखवतप्रशासकीययंत्रणातसमन्वयसाधूनएककार्यपद्धतीविकसितकरायलाहवीहोती. मात्रगृह, शिक्षणखातेतेजिल्हास्तरावरीलअधिकारीवर्गातअसणारी