Posts

Showing posts from September, 2014

मराठवाड्याचा (मुक्ती) संग्राम आजही चालूच

१७२४ते१९४८असामोठाकाळनिजामशाहीतकाढल्यानंतरस्वातंत्र्यउपभोगणारा मराठवाडाहाकुपोशितचराहिला. रझाकारांचीफौजसशस्त्रअत्याचारकरतहोती.अशापरिस्थितीतस्वामीरामानंदतीर्थ, गोविंदभाईश्रॉफयांच्यानेतृत्वाखालीअनेकस्वातंत्र्यसैनिकांनीमराठवाड्याचामुक्तीसंग्राम आपल्याशौर्यानेपावनकेला. १७सप्टेंबर१९४८रोजीनिजामाच्याजुलमीराजवटीतून