Showing posts from January, 2020

आम्ही सारे नालायक..

आता आपले काही खरे नाही. आपल्याला देशातून हाकलवून लावणार, नाहीतर जेलमध्ये टाकणार त्यामुळे आपल…

भिक्षा माई....

भिक्षा माई.... का कुणास ठाऊक पण एरवी सहज वाटणाऱ्या या आवाजामध्ये आज एक विशेष आकर्षण जाणवले अन…

Load More That is All